1. Chu kỳ kiểm định xe ô tô theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT:

chu kỳ kiểm định các loại xe - 3

2. Bảng lệ phí đăng kiểm xe ô tô:

Bảng lệ phí đăng kiểm - 4
Bài viết trước đó Bảng giá xe tải ben TMT